ਸਾਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਓਪੀਓਡਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਕਾਰ

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਓਪੀਔਡ ਸੰਕਟ: ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨੁਸਖ਼ੇ ਵਾਲੇ ਓਪੀਔਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੋਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ। ਫੈਂਟਾਨਿਲ ਅਤੇ ਐਨਾਲਾਗ ਓਪੀਔਡ-ਸਬੰਧਤ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ

 

ਅਲਕੋਹਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਗਾੜ

ਅਲਕੋਹਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਅਲਕੋਹਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਦਵਾਈ ਹੈ। – ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20% ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਨਿਕੋਟੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਗਾੜ

SMC ਚਬਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਨਿਕੋਟੀਨ ਦੀ ਲਤ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਫਾਰਮਾਕੋਥੈਰੇਪੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਵਿਕਲਪਕ ਥੈਰੇਪੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਮਕਾਲੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ

ਅਕਸਰ, ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਅੰਡਰਲਾਈੰਗ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਬਾਈਪੋਲਰ ਡਿਸਆਰਡਰ, ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ। ਸਾਡੇ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਮੁਲਾਂਕਣ