ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ I ਆਓ ਜਾਣੀਏ/ਵਿਚਾਰੀਏ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।  ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।   ਜਿਗਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੂਜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ...